وزارت امور اقتصاد و دارایی
Englishکمیته رسیدگی به شکایات:
در این کمیته، ابتدا اعتراض و شکایات متقاضیان سرمایه‌گذاری از دستگاههای اجرایی با حضور دستگاههای مرتبط، در راستای تسهیل و تسریع امر سرمایه‌گذاری و اجرای ماده 7 اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس در جلسه اصلی کمیته رسیدگی به شکایات به ریاست استاندار و یا معاون اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری و مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط، مورد بررسی قرار می گیرد.

کمیته اعتبارسنجی متقاضیان سرمایه‌گذاری:
در این خصوص ابتدا درجلسه کارشناسی با حضور دستگاههای مرتبط اعتبارسنجی متقاضیان استفاده از منابع و امکانات دولتی (نظیر اراضی ملی) مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در جلسه اصلی کمیته اعتبارسنجی به ریاست معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط، توانایی متقاضیان مورد تأیید یا رد واقع می شود.