وزارت امور اقتصاد و دارایی
English
                                                                                                                             
 فرصتهای ویژه و اولویت دار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
فرصتهای ویژه و اولویت دار سرمایه گذاری در بخش صنعت
فرصتهای ویژه و اولویت دار سرمایه گذاری در بخش گردشگری و خدمات

لیست فرصتهای سرمایه گذاری  ( list of investment opportunities)
صنعت کشاورزی گردشگری
industry agricultural tourism