وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

وظایف مرکز خدمات:

*نظارت بر اجرای صحیح ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی ازسوی دستگاه‌های اشاره شده دراین ماده.
*اطلاع‌رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
*انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری.
*انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.
*انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
*انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آن‌ها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
*مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.
*شناسایی و احصاء مزیت‌های سرمایه‌گذاری استان
*شناسایی و احصاء زمینه‌های سرمایه‌گذاری استان
*احصاء خدمات و تسهیلات حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذار ویژه دستگاه اجرایی
*شناسایی و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری
*تهیه و تدوین اطلاعات پروژه‌های سرمایه‌گذاری به منظور ارایه به سرمایه‌گذاران
*شناسایی سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی داخلی و خارجی و ایجاد ارتباط با آن‌ها
*فرهنگ‌سازی (تبیین جایگاه تولید و سرمایه‌گذاران در اقتصاد و اشتغال جامعه)
*معرفی مزیت‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری
*ایجاد و تقویت هسته‌های سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی و مرتبط استان و شهرستان‌ها
*هماهنگی درامورمربوط به صدورروادید،اجازه اقامت وپروانه کارافرادمرتبط باسرمایه گذاری خارجی.
*پیگیری مشکلات متقاضیان سرمایهگ ذاری بادستگاههای اجرایی وایجادهماهنگی بین دستگاههابرای رفع مشکلات وموانع.


اهداف مرکز خدمات:
*شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی 
تهیه و ارائه اطلاعات لازم و اساسی به سرمایه‌گذاران 

*راهنمایی، مشاوره، هماهنگی و پی‌گیری مستمر امور اجرائی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی
*تلاش در راستای مساعد نمودن محیط و فضای سرمایه‌گذاری وتسهیل و تسریع فرآیندسرمایه‌گذاری بخش خصوصی 

وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری
الف) وظایف مرکزقبل ازاخذمجوزسرمایه گذاری خارجی
  • پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری خارجی دراستان وپیگیری امور مربوط به سرمایه گذاریها ازطریق دستگاههای اجرایی ذیربط
  • اطلاع رسانی وارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران درارتباط باکلیه امورمربوط به پذیرش وحمایت ازسرمایه گذاری خارجی
  • انجام هماهنگی های لازم درامورمربوط به اخذمجوزهای موردنیازسرمایه گذاران ازدستگاههای اجرایی استان
  • دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایرمدارک موردنیازوارائه آنها به سازمان سرمایه گذاری
ب)وظایف مرکزبعدازاخذمجوز
  • انجام هماهنگی های لازم درامورمربوط به ورود وبکارگیری سرمایه خارجی دراجرا،راه اندازی وبهره برداری پروژه های سرمایه گذاری خارجی
  • پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری خارجی باسایر دستگاههای اجرایی وانجام بازدیدهای مستمر ازپروژه های سرمایه گذاری خارجی دراستان
  • ایجاد هماهنگی بین دستگاهها درجهت رفع مشکلات وموانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی وانعکاس مشکلات به استاندار وبهره گیری ازحمایت های استانداردرجهت رفع مشکلات موجود
ج) وظایف مرکزدراموراجرایی ومحتوایی
  • شناسایی وگردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان درفرمت ارائه شده توسط سازمان سرمایه گذاری
  • برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی ، مسئولین و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان باموضوع سرمایه گذاری خارجی وروشهای تامین مالی بین المللی ومسائل مرتبط
  • معرفی استان وتوانمندیهای اقتصادی آن بابکارگیری ابزارهای تبلیغاتی واطلاع رسانی